ČASCH - Pro členy

12. 12. 2015 Valné shromáždění v Pardubicích

Dne 12.12 2015 se konalo v Pardubicích valné shromáždění s následujícím programem:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátní a volební komise
 3. Volba zapisovatele a návrhové komise
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Schválení programu jednání VS
 7. Zpráva o činnosti výboru ČASCH za rok 2015
 8. Zpráva revizní komise a pokladní zpráva
 9. Přijetí nových členů ČASCH
 10. Schválení nových stanov ČASCH
 11. Přestávka
 12. Zhodnocení překážkové sezóny 2015
 13. Volba revizní komise
 14. Volba výboru ČASCH
 15. Přestávka
 16. Připomínky a návrhy k Doplňujícím ustanovením, Dostihovému řádu, činnosti dostihových komisí, složení komisí JC ČR
 17. Příprava překážkové sezóny 2016
 18. Diskuse
 19. Usnesení a závěr

Z jednání vzešlo následující usnesení:

Usnesení valného shromáždění ČASCH ze dne 12. 12. 2015 v Pardubicích

A) bere na vědomí:

 1. Zprávu mandátové komise
 2. Zprávu o činnosti výboru ČASCH za rok 2015
 3. Zhodnocení překážkové sezóny 2015
 4. Připomínky a návrhy k DU, DŘ, činnosti DK, složení komisí JC ČR

B) schvaluje:

 1. Volbu dvou skrutátorů, tříčlenné mandátní a volební komise, předsedy valného shromáždění, zapisovatele a tříčlenné návrhové komise, dvou ověřovatelů zápisu
 2. Program jednání valného shromáždění
 3. Zprávu revizní komise
 4. Zprávu o finančním hospodaření
 5. Přijetí nových členů ČASCH
  • Martina Růžičková
  • Vladimír Valenta
  • Stanislav Kovář
  • Martin Horák
  • Jaroslav Fabris
  • Antonín Ministr
  • Ing. Josef Vraný
 6. Stanovy ČASCH, z.s. v novém znění
 7. Výši členských příspěvků v původní výši
 8. Volbu výboru a revizní komise ČASCH
  • kandidátní listina předložená odstupujícím výborem
  • návrhy z pléna – p. Sůrová, p. Köhler, p. Vanda, p. Složil, p. Růžičková
  • zpráva volební a mandátové komise:
   • kandidátka obsahuje 16 návrhů
   • odevzdáno 77 platných lístků

    za členy výboru zvoleni:

    jméno počet hlasů
    MVDr. Horák 73
    MVDr. Janda 73
    J. Myška 67
    Ing. Froňková 52
    J. Váňa st. 48
    M. Liška 45
    JUDr. Luftmanová 40
    ostatní kandidáti nedosáhli nadpoloviční většiny hlasů
   •  
  • volby revizní komise – návrh Ing. Theimer, MVDr. Rajman, K. Mandysová
   hlasování: 77 pro, 0 proti, 2 zdrželi – schválena
 9. Hlavní zaměření činnosti ČASCH v předneseném rozsahu

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 777 855 006, Fax 46 63 35 304
E-mail: jelineking@seznam.cz