ČASCH - Pro členy


8.12. 2018 Valné shromáždění v Pardubicích

Dne 8.12. 2018 se konalo v Pardubicích valné shromáždění s následujícím programem

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu a projednání návrhu na zvýšení členského příspěvku
 3. Zpráva o činnosti ČASCH v roce 2018
 4. Revizní a pokladní zpráva
 5. Zhodnocení překážkové sezóny 2018
 6. Příprava sezóny překážkových dostihů v roce 2019 (pokyny, připomínky členů apod.)
 7. Připomínky a návrhy k DŘ, DU, návrhy členů do odborných komisí JC ČR
 8. Diskuse - Různé
 9. Závěr a usnesení valné hromady

Z jednání vzešlo následující usnesení:

Usnesení Valného shromáždění ČASCH ze dne 8. 12. 2018 v Pardubicích:

A) bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti výboru ČASCH za rok 2018
 2. Zhodnocení překážkové sezóny 2018

B) schvaluje:

 1. volbu předsedy VS, návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 2. program jednání valného shromáždění
 3. zprávu revizní komise a pokladní zprávu
 4. návrh finančního hospodaření ČASCH pro rok 2019 ve výši loňského roku
 5. zvýšení členského příspěvku na rok 2019 na 500,- Kč
 6. připomínky a návrhy k DU, DŘ, Pokynům pro pořádání překážkových dostihů:
  1. schvaluje uskutečnění 2 dostihů pro mladé jezdce jako 9. dostih dostihového dne v průběhu jarní části sezóny
  2. úlevy mladých jezdců ve stejné výši jako v roce 2018 do 20ti vítězství

C) dává za úkol výboru:

 1. podat podnět legislativní komisi na úpravu § 355 pád jezdce po neplatném startu
 2. podat návrh JC ČR na ošetření TV přenosů krizových záběrů z dostihů a působení na média

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 777 855 006, Fax 46 63 35 304
E-mail: jelineking@seznam.cz