Česká asociace steeplechase, z.s.


I. Sídlo

Sídlem asociace jsou Pardubice, s působností pro celé území České republiky. Přesná adresa sídla je zapsána ve spolkovém rejstříku. Korespondenční adresa může být výborem určena odlišně od sídla svazu a musí být uvedena na webové stránce svazu.

II. Název a trvání

Název Česká asociace steeplechase, z.s.– zkratka ČASCH z.s. (dále jen „asociace“)

Trvání a počet členů asociace není omezen. Při své činnosti se asociace řídí zejména občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami:

III. Poslání asociace

 1. Asociace je samostatným nezávislým spolkem, sdružujícím chovatele koní dostihových plemen, majitele dostihových koní a příznivce překážkových dostihů v ČR.
 2. Asociace všestranně podporuje chov a dostihový provoz překážkových koní v ČR a spolupracuje v tomto směru i se zahraničními subjekty.
 3. Ve spolupráci s ostatními subjekty, zejména s Jockey Clubem ČR se podílí na organizaci a řízení dostihového provozu v ČR. Podporuje a usměrňuje chovatelskou a šlechtitelskou práci v chovu koní dostihových plemen, podílí se na přípravě šlechtitelského programu.
 4. Poskytuje chovatelské služby, zajišťuje mezinárodní spolupráci, výzkumnou a publikační činnost na úseku chovu i dostihů.
 5. Podílí se na vytváření podmínek pro práci chovatelů, trenérů, jezdců a ošetřovatelů dostihových koní.
 6. Rozvíjí vlastní činnost podle zvláštních předpisů s cílem vytvoření finančních zdrojů pro podporu své činnosti.
 7. Vyvíjí všestranné aktivity pro podporu, ochranu a záchranu koní a pro zvýšení bezpečnosti koní i jezdců v dostihovém sportu.

IV. Členství

1) Druhy členství

a) Řádným členem asociace může být organizace, sdružení, podnikatel nebo jednotlivec s právní způsobilostí. O přijetí člena rozhoduje výbor. Členství je tedy kolektivní, nebo individuální. Za kolektivního člena se jednání asociace zúčastňuje jedna trvale pověřená osoba. Jméno této osoby sdělí kolektivní člen písemně výboru asociace. Vznik členství je podmíněn doručením písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

b) Čestným členem může být na návrh výboru zvolena valným shromážděním osoba, která prokázala cenné služby chovu, dostihovému provozu nebo asociaci.

2) Vystoupení a zrušení členství

Člen může z asociace vystoupit po splnění splatných příspěvkových povinností. Své rozhodnutí musí oznámit výboru asociace doporučeným dopisem, členství zaniká dnem doručení takového dopisu. Členství může být výborem zrušeno v případě, kdy člen ani po písemném upozornění nezaplatil splatné členské příspěvky. Členství dále zaniká zánikem asociace a také úmrtím člena, je-li fyzickou osobou, nebo zánikem bez právního nástupce, je-li právnickou osobou.

3) Vyloučení členů

Člen asociace může být vyloučen z důvodu porušení stanov, anebo v případě pokud svým jednáním poškozuje majetek či dobré jméno asociace nebo v případě nečestného jednání. Po přešetření důvodů, vedoucích k tomuto rozhodnutí, výbor pozastaví jeho členství do zasedání nejbližšího valného shromáždění. O vyloučení člena v takovém případě rozhodne valné shromáždění na svém nejbližším zasedání.

4) Práva a povinnosti členů asociace

a) Řádný člen má právo:

b) Řádný člen má povinnost:

 • do stanoveného termínu vyrovnat své příspěvkové náležitosti ve výši schválené valným shromážděním
 • upozorňovat na nedostatky, případně navrhovat výboru racionalizační náměty ke zlepšení práce asociace
 • prosazovat přijaté závěry asociace
 • oznámit výboru změny osobních nebo kontaktních údajů.
 • V. Příspěvky

  Výše členských příspěvků je stanovována valnou hromadou asociace. Nejnižší částka pro kolektivního člena činí 1.000,- Kč, pro individuálního člena 300,- Kč. Čestní členové jsou od příspěvku osvobozeni. Příspěvek uhrazují členové na počátku každého roku, nejpozději do konce února nebo po svém přijetí za člena asociace.

  VI. Orgány a jejich pravomoci

  1. Valné shromáždění

   Valné shromáždění zahrnuje všechny členy asociace a koná se nejméně jednou za rok. Může však být svoláno vždy, když o tom rozhodne výbor nebo o to požádá Revizní komise anebo nejméně jedna třetina členů. Nesvolá-li výbor mimořádné valné shromáždění do třiceti dnů od doručení žádosti členů, mohou ti, kdo žádost podali, svolat zasedání valného shromáždění na náklady asociace sami. Pozvání na valné shromáždění obsahuje místo konání, datum a čas počátku jednání, návrh programu jednání, musí být písemné, odeslané nejméně 14 dnů předem. Ve stejné lhůtě bude pozvánka zveřejněna také na internetových stránkách asociace. V pozvánce oznámený program valného shromáždění lze změnit či doplnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazu. Záležitost, která nebyla uvedena na pozvánce na valné shromáždění, lze tak zařadit do programu a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazu oprávněných o ní hlasovat. Valné shromáždění je schopné usnášení, zúčastní-li se ho nejméně polovina řádných a k hlasování oprávněných členů přítomných nebo zastoupených písemně zmocněným zástupcem. Podpis člena na takovém písemném zmocnění zástupce musí být úředně ověřen. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně alespoň nadpoloviční většina přítomných. Nezúčastní-li se valného shromáždění do 1 hodiny po zahájení požadovaný počet členů, je valné shromáždění usnášeníschopné při jakémkoli počtu řádných členů. Pro schválení stanov, nebo rozpuštění asociace, musí hlasovat pro nejméně nadpoloviční většina všech řádných a k hlasování oprávněných členů.

   a) Pravomoc valného shromáždění

   Valné shromáždění je nejvyšším orgánem asociace a do jeho pravomoci patří:

   • projednává a schvaluje stanovy, jednací řád a volební řád
   • volí výbor a revizní komisi
   • odvolává člena výboru či revizní komise a potvrzuje ve funkci kooptovaného člena výboru či revizní komise
   • projednává a schvaluje zprávu o finančním hospodaření, zprávu revizní komise a výši členských příspěvků
   • projednává a schvaluje uzavírání smluv o součinnosti s jinými organizacemi mimo smlouvy nutné k zajištění dostihového provozu
   • projednává a schvaluje hlavní zaměření činnosti asociace
   • rozhoduje o vyloučení člena
   • rozhoduje o rozpuštění asociace

   b) Hlasování ve Valném shromáždění

   Je dáno schváleným volebním a jednacím řádem. Čestní členové mají pouze hlas poradní.

  2. Výbor

   Výbor asociace je nejméně šestičlenný a nejvýše desetičlenný. Výbor je volen valným shromážděním na období dvou let. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Výbor se schází nejméně 1x za čtvrt roku, jinak vždy, pokládá-li to předseda za nutné nebo požádá-li o to písemně čtvrtina členů výboru nebo revizní komise. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhodnutí výboru nabývá platnosti po schválení většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Členové výboru jsou povinni prosazovat přijaté závěry asociace.

   a)Pravomoc výboru

   Výbor je statutárním orgánem asociace. Výbor řídí veškerou činnost svazu mezi zasedáními valného shromáždění. Rozhoduje o všech záležitostech, s výjimkou těch, které jsou výlučně v pravomoci valného shromáždění. Výbor zastupuje asociaci vůči veřejné správě, ve věcech obecných, i vůči ostatním odborným a zájmovým institucím. Svolává valná shromáždění, připravuje a navrhuje jeho program, jednací a volební řád. Zpracovává a schvaluje rozpočet asociace a hospodaří s finančními prostředky, o čemž podává jednou ročně valnému shromáždění zprávu. Zajišťuje plánovanou činnost a akce, při respektování platných předpisů a zákonů. Jmenuje a zmocňuje k výkonu činnosti sekretáře asociace, případně další profesionální aparát.

   Projednává a schvaluje přijetí nových členů asociace. Pozastavuje členství, podává valnému shromáždění návrh na vyloučení člena. Projednává a schvaluje zrušení členství pro neplacení členského příspěvku. Dále navrhuje k přijetí do asociace čestné členy. Navrhuje a schvaluje členy asociace do Rady Jockey clubu a své zástupce do odborných komisí.

   b)Pravomoc předsedy asociace

   Reprezentuje asociaci navenek a je oprávněn jednat jménem asociace při všech jednáních nebo k tomu pověřuje členy výboru. Navrhuje do funkce místopředsedu. Předseda může některé členy asociace pověřit dalšími administrativními úkoly. Řídí činnost asociace, práci výboru a svolává jeho zasedání. Při rovnosti hlasů výboru má hlas rozhodující.

   c)Zánik členství ve výboru

   Výkon funkce zaniká odstoupením, odvoláním, úmrtím, ztrátou svéprávnosti člena, či jejím omezením, nebo uplynutím funkčního období. Výbor má právo ze závažných důvodů pozastavit členství ve výboru a navrhnout valnému shromáždění odvolání člena výboru po jeho předchozím vyslechnutí. V případě předčasného odchodu některého člena výboru, je výbor oprávněn kooptovat toho, kdo byl zvolen na následujícím místě nebo jiného člena asociace, kterého navrhne předseda a odsouhlasí nadpoloviční většina členů výboru. Kooptovaný člen musí být potvrzen na nejbližším příštím valném shromáždění, není-li potvrzen ve funkci, zvolí valné shromáždění jiného nového člena výboru. Klesne-li však počet původních členů výboru pod 6, je výbor povinen svolat valné shromáždění k volbě chybějících členů výboru.

  3. Revizní komise

   Revizní komise má tři členy, je na období dvou let volena valným shromážděním asociace. Řídí se stanovami asociace a usneseními valného shromáždění, kterému předkládá výsledky své činnosti. Kontroluje hospodaření a veškerou činnost asociace a jejích orgánů, dodržování stanov a rozpočtu, správné vedení evidence a dokumentace. Upozorňuje na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na přijetí opatření výboru. Revizní komise se schází nejméně jednou za půl roku. Revizní komise může jednat prostřednictvím sdělovací techniky, např. konferenčním telefonátem.

   Pro zánik výkonu funkce člena revizní komise se obdobně použijí ustanovení o zániku členství ve výboru s tím, že revizní komise je oprávněna kooptovat člena jen tehdy, pokud má alespoň dva zbývající členy.

  4. Odborné komise

   Jsou ustavovány zejména k účelu řešení chovatelských a technických potřeb, plynoucích z činnosti asociace. Počet komisí, jakož i členů v nich, není omezen. Rozsah činnosti a pravomoci stanoví a schválí výbor asociace.

  VII. Administrativní řízení a zajištění asociace

  Pro zajištění úkolů plynoucích z činnosti asociace jmenuje výbor sekretáře asociace, jehož činnost je z části nebo zcela zprofesionalizována, v rozsahu schváleném výborem. Sekretář může zastupovat asociaci v rozsahu zmocnění daného výborem. Podle rozsahu dalších aktivit, v duchu poslání asociace, může být vytvářen další profesionální aparát, v rozsahu stanoveném a schváleném výborem.

  VIII. Majetek asociace

  Finanční majetek asociace je tvořen členskými příspěvky, dotacemi ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí, případně dalšími dotacemi a dalšími zdroji z hospodářské činnosti asociace nebo výnosy z majetku a finančních prostředků asociace uložených u peněžních ústavů. Příjmem asociace mohou být i dědictví a dary. Dále je majetek tvořen základními prostředky, zásobami a inventářem. Finanční majetek je uložen u finančního ústavu, kde je otevřen účet na jméno asociace. Výbor zpracovává a schvaluje rozpočet na příslušné období. Čerpání finančních prostředků je přikazováno předsedou, místopředsedou, nebo sekretářem v souladu s rozpočtem. Výbor odpovídá za zpřístupnění veškeré agendy revizní komisi.

  IX. Změna stanov

  Stanovy mohou být změněny na návrh výboru, nebo třetiny členů asociace. V případě členského návrhu je tento předložen výboru, který je povinen svolat mimořádné valné shromáždění. Změna stanov může být uskutečněna jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech řádných a k hlasování oprávněných členů.

  X. Rozpuštění asociace

  Rozhodne-li valné shromáždění o rozpuštění asociace, ustaví likvidační komisi, stanoví zásady a postup likvidace. Takové rozhodnutí vyžaduje nadpoloviční většinu všech řádných a k hlasování oprávněných členů. Zprávu o konečném naložení s majetkem schvaluje revizní komise.

  Česká asociace steeplachase
  Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
  Telefon: 446 797 150, Mobil 725 930 410, Fax 46 63 35 304
  E-mail: krejci@dostihy.cz